Brugervilkår

BRUGERVILKÅR - FESTIVUS MEDIA B.V.


1. INDLEDNING


1.1
Hjemmesiden www.shemaleflirt.dk med tilhørende underliggende hjemmesider ("Hjemmesiden") ejes og drives af:

  Festivus Media B.V.
  Bezuidenhoutseweg 161
  Haag, Holland
  ("Festivus")

1.2
Festivus er et selskab med begrænset hæftelse og registreret i Holland under reg. nr. 60194235.
1.3
Disse brugervilkår ("Vilkår") regulerer sammen med Festivus' Erklæring om Persondata og Cookiepolitik forholdet mellem Festivus og dig som bruger af Hjemmesiden og alle tjenester, der tilbydes via Hjemmesiden ("Tjenesten", "Tjenester" eller "Tjenesterne"). Ved at oprette en brugerprofil på Hjemmesiden og bruge Tjenesten godkender og accepterer du disse Vilkår og samtykker til, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse Festivus' Erklæring om Persondata.


2. TJENESTEN


2.1
Tjenesten og Hjemmesiden er beregnet til underholdningsbrug for voksne. Tjenestens hovedformål er at sætte dig i kontakt med andre brugere, således der kan foregå indbyrdes virtuel kommunikation mellem dig og disse brugere via Tjenesten. Tjenesten har ikke til formål at etablere andet end den nævnte kontakt, men det står dig frit for selv at arrangere en anden form for kontakt, hvilket er Festivus uvedkommende.
2.2
Det er nødvendigt af oprette en brugerprofil på Hjemmesiden for at kunne anvende Tjenesten. Efter oprettelsen af en brugerprofil, vil det være muligt at udveksle beskeder med andre brugere, forudsat du har tilstrækkelig "Credits" på din brugerprofil som beskrevet i pkt. 3 nedenfor.
2.3
Man skal fyldt 18 år for at oprette en brugerprofil og bruge Tjenesten. Ved at acceptere disse Vilkår og bruge Tjenesten bekræfter du, at du er 18 år eller ældre. Hvis du (i) endnu ikke er fyldt 18, (i) ikke accepterer indholdet på Tjenesten og/eller (i) er bosiddende uden for det geografiske område, som Tjenesten retter sig mod, skal du øjeblikkeligt ophøre med brugen af Tjenesten og lukke din brugerprofil på Hjemmesiden. Festivus kan slette din brugerprofil med øjeblikkelig virkning og uden refusion af Credits, hvis du ikke overholder denne bestemmelse.
2.4
Du indestår for, at enhver oplysning, som du indtaster på din brugerprofil, er korrekt, fyldestgørende og ajourført, herunder at brugerprofilen løbende vil blive opdateret med eventuelle ændringer i personlige oplysninger og/eller præferencer.
2.5
Du må under ingen omstændigheder oprette en brugerprofil i en andens navn eller oprette en fiktiv brugerprofil. Festivus kan slette sådanne brugerprofiler med øjeblikkelig virkning.
2.6
Du er personlig ansvarlig for hemmeligholdelse af dit brugernavn sammen med din adgangskode til din brugerprofil. Du indestår og hæfter således for enhver brug af din brugerprofil. Hvis du bliver bekendt med eller får mistanke om, at uautoriserede personer har fået kendskab til din adgangskode eller adgang til din brugerprofil, skal du straks underrette Festivus herom på: Support@festivusmedia.com, herunder straks foretage de nødvendige forholdsregler for at begrænse en sådan uautoriseret adgang og ændre din adgangskode.
2.7
Du må ikke offentliggøre kontaktoplysninger såsom telefonnummer, adresse, familienavn, Uniform Ressource Locator ("URL" eller på dansk Enhedsressourcefinder"), mailadresse eller øvrige personlige oplysninger. Festivus forbeholder sig retten til at afvise, modificere eller slette enhver brugerprofil.
2.8
Festivus har adgang til at oprette fiktive brugerprofiler på Tjenesten og kan sende beskeder til dig på vegne af disse. Det vil derfor ikke være muligt at arrangere en anden form for kontakt, herunder et fysisk møde, mellem dig og sådanne fiktive brugerprofiler.
2.9
Festivus vil gøre sit bedste for at levere Tjenesten på forsvarlig og professionel vis, men du anerkender og accepterer, at Tjenesten alene har de funktioner og egenskaber, som til enhver tid er tilgængelige via Tjenesten, herunder at der kan forekomme afbrydelser og/eller fejl i Tjenesten. Festivus giver derfor ingen garantier eller indeståelser for Tjenestens funktioner og egenskaber.
2.10
Festivus er til enhver tid berettiget til - uden varsel og uden at yde dig nogen form for kompensation eller andet - at ændre, afbryde og/eller lukke Tjenesten, en brugerprofil og/eller Hjemmesiden samt, uden varsel, at foretage vedligeholdelse og opdatering af Tjenesten.
2.11
For at bruge Tjenesten skal du have det nødvendige IT-udstyr og de nødvendige konfigurationer for korrekt brug af Hjemmesiden samt adgang til internettet. Du anbefales at have JavaScript-funktioner slået til og at tillade cookies og pop-ups. Festivus arbejder på at gøre Tjenesten kompatibel med mange forskellige IT-enheder, men kan dog ikke garantere, at den virker på alle enheder. Du er således selv ansvarlig for at sikre dig, at du opfylder alle nødvendige systemkrav for brug af Tjenesten og/eller Hjemmesiden. Din brug af Tjenesten og din mulighed for at benytte dens funktioner og det indhold, der hostes eller gøres tilgængeligt via Tjenesten, kan variere i funktionalitet, tilgængelighed og kvalitet, afhængigt af hvilken enhed, du anvender.
2.12
Du er selv ansvarlig for det udstyr (herunder internetforbindelse), som er nødvendigt for at bruge og få adgang til Tjenesten via Hjemmesiden, og bærer selv alle forbundne udgifter ved brug af Tjenesten via Hjemmesiden.


3. CREDITS OG BETALING


3.1
For at få fuld adgang til Tjenesten, herunder sende og modtage beskeder, skal du have "Credits". Ved oprettelsen af en brugerprofil kan du modtage et af Festivus fastsat antal Credits, således at du uden omkostninger kan lære Tjenesten at kende. Festivus har til enhver tid ret til at ændre antallet af tildelte Credits ved oprettelsen af brugerprofiler, og du kan således ikke være sikker på at få sådanne Credits tildelt ved oprettelsen. Det antal Credits, som du er i besiddelse af, vil fremgå af din brugerprofil. Hvis du løber tør for Credits, mens du er i gang med at sende en besked, skal du tilkøbe nye Credits, før beskeden kan sendes.
3.2
Du kan via Tjenesten tilkøbe Credits til de priser, som er oplistet på Hjemmesiden. Priserne er inklusive moms og andre afgifter. Festivus forbeholder sig ret til at ændre de på Hjemmesiden oplistede priser for Credits.
3.3
Betaling for Credits vil blive opkrævet, når du foretager tilkøb. De betalingsoplysninger, som du vælger at give med henblik på at foretage et tilkøb af Credits, vil blive behandlet i overensstemmelse med Festivus' Erklæring om Persondata. Dine tilkøbe Credits er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen.
3.4
Hvis du kommer til at afbryde Tjenesten med det resultat, at du Mister Credits, vil sådanne mistede Credits ikke blive refunderet. Hvis Tjenesten afbrydes af tekniske årsager forårsaget af Festivus, er det muligt at opnå refusion for eventuelle mistede Credits i forbindelse med et sådant nedbrud ved skriftlig anmodning herom til den i pkt. 3.6 angivne e-mail adresse.


4. INGEN FORTRYDELSESRET VED KØB AF CREDITS


4.1
Du kan anvende Tjenesten straks efter tilkøb af Credits og accepterer og anerkender dermed, at du mister din fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13) for dit tilkøb af Credits. Ved at tilkøbe Credits og anvende Tjenesten giver du således udtrykkeligt afkald på den førnævnte fortrydelsesret på købet af disse Credits. Det er ikke muligt at konvertere Credits til kontanter eller få refunderet tilkøbte Credits.


5. MATERIALE PÅ TJENESTEN OG HJEMMESIDEN


5.1
Du må ikke anvende materiale som f.eks. (men ikke begrænset til) brugerprofilen, fotos, beskeder eller andet materiale ("Materiale"), som andre brugere har offentliggjort eller sendt på Tjenesten og Hjemmesiden, på en måde, som ikke er i overensstemmelse med det i pkt. 3.1 anførte formål, og/eller til andet end personligt brug.
5.2
Du anerkender og accepterer, at Materiale, som du har offentliggjort på Tjenesten og/eller Hjemmesiden, kan ses og anvendes af andre brugere uden ansvar for Festivus.
5.3
Festivus forbeholder sig ret til at afvise dit og andre brugeres Materiale på Tjenesten og Hjemmesiden som f.eks. offentliggjorte fotos, uden at du og/eller andre brugere derved opnår nogen ret til kompensation og/eller refusion.
5.4
Du må ikke via Tjenesten og/eller Hjemmesiden offentliggøre eller på anden måde distribuere indhold, som (i) krænker eller potentielt krænker rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og databeskyttelsesrettigheder, tilhørende Festivus, andre brugere af Tjenesten og/eller tredjemand; (ii) indeholder eller henviser til ulovligt indhold; (iii) potentielt kan skade Festivus; (iv) indeholder indhold, som er ærekrænkende, fornærmende, obskønt, sårende, voldeligt eller på anden måde i strid med, hvad Festivus anser for anstændigt, eller som (v) på anden måde er ulovligt eller retsstridigt. Du bærer således det fulde ansvar for ethvert tab og enhver skade, der skyldes overtrædelse af nærværende bestemmelse.
5.5
Festivus fraskriver sig i videst mulige omfang ethvert ansvar for skade eller gene af nogen art, som Tjenesten måtte forårsage.
5.6
Du opfordres til at meddele alle former for upassende Materiale til os.


6. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER


6.1
Ved oprettelsen af en brugerprofil og ved din brug af Tjenesten afgiver du personlige oplysninger til Festivus. Disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Festivus' Erklæring om Persondata og gældende lovgivning. For nærmere oplysninger om Festivus' indsamling og brug af oplysninger og materiale, du giver Festivus, venligst følg ovenstående link til vores Erklæring om Persondata. Ved at bruge Tjenesten accepterer du samtidigt vilkårene i den nævnte erklæring.
6.2
Du anerkender og accepterer, at Festivus må videregive oplysninger, du giver os, hvis det kræves ved lov eller af tredjemand, eller hvis vi skønner, at sådan videregivelse er rimelig i forhold til (i) at overholde loven, efterkomme anmodninger eller påbud fra politiet eller i forbindelse med retslige skridt; (ii) at beskytte eller forsvare Festivus' eller tredjemands rettigheder eller ejendom; eller (iii) at beskytte nogens helbred eller sikkerhed, som f.eks. ved trussel om vold mod nogen person (herunder dig som bruger).
6.3
Hvis du under din brug af Tjenesten behandler personlige oplysninger om andre brugere og/eller tredjemand, er du til enhver tid ansvarlig for denne behandling. Du indestår for, at behandlingen er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og forpligter dig til at skadesløsholde Festivus for eventuelle krav fra tredjemand i den forbindelse. Med din accept af disse Vilkår bekræfter du samtidigt, at du aldrig vil anvende kontaktoplysningerne på andre brugere af Tjenesten til at sende mails, breve eller andre uønskede beskeder, bortset fra at sende beskeder via Tjenesten.
6.4
Det er forbudt at dele personlige oplysninger såsom telefonnumre, webadresser eller e-mailadresser med andre brugere. Festivus Media BV forbeholder sig ret til at filtrere, fjerne eller (delvis) censurere sådanne meddelelser. I tilfælde af ændring eller fjernelse, er brugerne ikke berettiget til refusion af eventuelle omkostninger til afsendelse af den pågældende meddelelse.


7. IMMATERIELLE RETTIGHEDER


7.1
Alle rettigheder som f.eks. ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, designrettigheder, navnerettigheder, databankrettigheder og tilgrænsende rettigheder, såvel som rettigheder til domænenavne og knowhow samt relaterede rettigheder ("Immaterielle Rettigheder"), der knytter sig til Tjenesten, Hjemmesiden og/eller de herigennem tilgængelige oplysninger så som tekster, "look-and-feel", skabelon for brugerprofiler, videomateriale, lydmateriale, visuelt eller fotografisk materiale, tilhører eksklusivt Festivus og/eller dets licensgiver(e).
7.2
Du må ikke downloade, kopiere, modificere, anvende, udgive, udnytte eller på anden må bruge de i pkt. 8.1 nævnte Immaterielle Rettigheder, ligesom du ikke må gøre sådanne Immaterielle Rettigheder til genstand for "reverse engineering" eller i øvrigt foretage offentliggørelse heraf.
7.3
Din brugsret til Tjenesten og Hjemmesiden er begrænset til de i disse Vilkår angivne formål og skal i øvrigt til enhver tid respektere disse Vilkår.
7.4
Immaterielle Rettigheder til det Materiale, du har gjort tilgængelig på Tjenesten og/eller Hjemmesiden, har Festivus automatisk en vederlagsfri, global, uigenkaldelig og overdragelig brugsret til i det omfang, at det er nødvendigt for levering af Tjenesten.
7.5
Festivus har en central brugerdatabase, som kan anvendes over flere hjemmesider ejet og drevet af Festivus. Det Materiale, du har gjort tilgængelig på Tjenesten og/eller Hjemmesiden, kan derfor blive vist på andre hjemmesider end på Tjenesten og/eller Hjemmesiden. Det Materiale, du har gjort tilgængelig, opbevares i én databaselokation kontrolleret af Festivus i overensstemmelse med Festivus Erklæring om Persondata.
7.6
Du må ikke på nogen måde sabotere eller omgå eventuelle tekniske og/eller organisatoriske begrænsningsmekanismer installeret på eller på anden måde integreret med Tjenesten. Hvis det konstateres, at du har anvendt Tjenesten uden at have købt det nødvendige antal Credits, er Festivus berettiget til at opkræve et rimeligt vederlag for denne brug og kan samtidig blokere adgangen til din brugerprofil og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom, herunder fremsætte krav om kompensation for tab og/eller skade.


8. DIT OG FESTIVUS' ANSVAR SAMT PLIGT TIL SKADESLØSHOLDELSE


8.1
Du er personligt ansvarlig for din brug af Tjenesten og/eller Hjemmesiden samt for enhver handling (herunder offentliggørelse af Materiale), der foretages via din brugerprofil, såvel som for alle (følger af) valg og/eller juridiske handlinger foretaget ved hjælp af Tjenesten og/eller Hjemmesiden. Du skal skadesløsholde Festivus for alle krav fra tredjemand i den forbindelse.
8.2
Du er personligt ansvarlig for – og skal skadesløsholde Festivus for - alle krav fra tredjemand samt skade, tab eller omkostninger, som Festivus måtte pådrage sig som følge af (i) din manglende overholdelse af aftaler med Festivus, (ii) handlinger foretaget af dig under brug af Tjenesten, (iii) ulovlige eller uretmæssige handlinger foretaget af dig, og/eller (iv) manglende overholdelse af disse Vilkår.
8.3
Du er personligt ansvarlig for ethvert tab og enhver skade, der måtte opstå som følge af (i) kontakt, (ii) aftaleindgåelse eller (iii) nogen som helst anden handling med en fiktiv brugerprofil.
8.4
Festivus er ikke ansvarlig for tab eller skade – både direkte og/eller indirekte – som følge af din brug af Tjenesten og/eller Hjemmesiden. Festivus har intet ansvar for brugerprofilernes indhold på Tjenesten, og at disse brugerprofiler er således alene udtryk for de pågældende brugeres holdninger.
8.5
Festivus er ikke ansvarlig for hjemmesider tilhørende samarbejdspartnere, som på deres hjemmesider bringer annoncer og/eller andet, som vedrører Tjenesten og/eller Hjemmesiden.
8.6
Festivus' ansvar ved manglende overholdelse af en aftale med dig, en ulovlig eller uretmæssig handling eller nogen anden handling eller undladelse fra Festivus eller dets medarbejderes side, eller fra nogen af Festivus' antaget tredjemands side, er begrænset til erstatning for direkte skade. Festivus' ansvar for direkte skade er i hvert enkelt tilfælde (og i denne forbindelse anses en serie af indbyrdes forbundne tilfælde som ét tilfælde) begrænset til det beløb (eksklusiv moms), som du i medfør af den nævnte aftale har betalt til Festivus inden for de seneste seks (6) kalendermåneder op til det pågældende tilfælde. Festivus' samlede ansvar kan dog aldrig overstige DKK 3.700 (eksklusiv moms). Direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse omfatter alene:

  a) skade på ejendom;

  b) rimelige udgifter til sikring af, at Festivus' ydelser er i overensstemmelse med aftalen;

  c) rimelige udgifter til afklaring af skadens årsag og omfang, i det omfang der er tale om direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse;

  d) rimelige omkostninger til at afværge eller begrænse skaden, i det omfang det kan påvises, at disse udgifter har reduceret omfanget af direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse.


8.7
Festivus er ikke ansvarlig for nogen anden skade end direkte skade som anført i pkt. 9.6, herunder følgeskader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nogen aftale med Festivus, herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, tabt omsætning, tab af forventede besparelser eller andre lignende økonomiske tab, herunder tab af goodwill eller omdømme eller anden hændelig, indirekte skade, eller godtgørelse, uanset art, og uanset om du har gjort Festivus opmærksom på muligheden for sådan skade, godtgørelse eller tab.
8.8
Uanset pkt. 9.6-9.7 er du i intet tilfælde berettiget til nogen form for erstatning, godtgørelse eller anden økonomisk kompensation, hvis ikke du i hvert enkelt tilfælde skriftligt anmelder skaden til Festivus senest 60 dage efter skadens opståen. Under alle omstændigheder bortfalder din ret til erstatning, godtgørelse eller anden økonomisk kompensation i medfør af nogen aftale med Festivus, hvad enten der er tale om en ulovlig eller uretmæssig handling eller noget andet, ét (1) år efter datoen for den begivenhed, der ligger til grund for kravet eller søgsmålet.
8.9
Du anerkender og accepterer, at du har fraskrevet dig retten til at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end de i nærværende pkt. 9 anførte.


9. ANMODNINGSPROCEDURE I TILFÆLDE AF ULOVLIGT MATERIALE OG AKTIVITETER


9.1
Festivus er ikke ansvarlig for eventuel skade i forbindelse med (ulovlig) brug af Tjenesten og monitorerer ikke de beskeder, der udveksles mellem dig og andre brugere. Festivus vil i overensstemmelse med nedenstående anmodningsprocedure arbejde for at fjerne klart ulovligt Materiale og stoppe klart ulovlige aktiviteter.
9.2
Festivus har etableret en anmodningsprocedure, hvorefter formodet ulovligt Materiale, som findes på eller kan tilgås via Tjenesten og Hjemmesiden, eller formodet ulovlige aktiviteter, kan meddeles til Festivus. Anmodning og dokumentation herom skal sendes til følgende mailadresse: support@festivusmedia.com.
9.3
Festivus forbeholder sig ret til ikke at imødekomme en anmodning om at blokere Materiale eller stoppe en aktivitet, hvis Festivus har grund til at betvivle, om den fremsendte anmodning eller dokumentation er korrekt, eller hvis øvrige forhold med rimelighed tilsiger dette. Festivus kan i den sammenhæng kræve en dansk domstols ord for, at det pågældende Materiale eller den pågældende aktivitet er ulovlig.
9.4
Festivus er under ingen omstændigheder tvunget til at være part i nogen tvist mellem den anmodende part og tredjemand.
9.5
Den anmodende part skal skadesløsholde Festivus for ethvert krav fra tredjemand i forbindelse med en eventuel blokering eller fjernelse af Materiale eller en eventuel standsning af aktiviteter. Denne pligt til skadesløsholdelse gælder også skade og omkostninger, som Festivus måtte lide eller afholde i forbindelse med et sådant krav, herunder (uden begrænsning) omkostninger til advokatbistand.
9.6
Festivus respekterer og beskytter den anmodende parts ret til datasikkerhed. Alle oplysninger, som Festivus modtager i forbindelse med en anmeldelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Festivus' Erklæring om Persondata og vil kun blive anvendt i forbindelse med behandlingen af den pågældende anmodning.


10. VARIGHED OG OPHØR


10.1
Det er ikke muligt at få refunderet eventuelle indestående Credits på din brugerprofil, hvis du ophører med at bruge Tjenesten og/eller sletter/deaktiverer din brugerprofil.
10.2
Hvis Festivus skønner, at det er berettiget, kan Festivus til enhver tid - i tillæg til sine øvrige beføjelser og uden varsel eller forudgående forklaring - indskrænke, suspendere eller lukke for din adgang til Tjenesten, slette din brugerprofil midlertidigt eller permanent, fjerne Materiale, sende varsel om ydelsesophør eller nægte at levere ydelser, særligt, men ikke udelukkende, hvis:

  a) Du ikke overholder disse Vilkår;

  b) Dine handlinger efter Festivus' opfattelse kan føre til skade eller ansvarspådragelse for dig selv, andre brugere af Tjenesten, tredjemand eller Festivus selv. Festivus fraskriver sig ethvert ansvar efter pkt. 10 som følge heraf.

10.3
Hvis du ophører med at bruge Tjenesten og/eller sletter/deaktiverer din brugerprofil, eller Festivus foretager de efter pkt. 11.2 beskrevne handlinger, bortfalder din ret og adgang til at bruge Tjenesten øjeblikkeligt, og Festivus vil slette din brugerprofil og/eller fjerne Materiale publiceret af dig. Festivus vil stadig være berettiget til at bruge alt Materiale publiceret på Tjenesten og/eller Hjemmesiden af dig i henhold til pkt. 8.4. Festivus vil dog efter anmodning fra dig, fjerne eller anonymisere Materiale publiceret på Tjenesten og/eller Hjemmesiden af dig. Festivus har ikke pligt til at udlevere Materiale til dig og/eller konvertere Materiale efter anmodning.


11. ØVRIGE BESTEMMELSER


11.1
Festivus kan til enhver tid ændre og/eller supplere disse Vilkår. Meddelelse om ændringer til disse Vilkår vil blive givet pr. mail eller via Tjenesten og træder i kraft 14 dage efter sådan meddelelse. Seneste version af Vilkårene kan altid ses via Tjenesten samt på Hjemmesiden. Hvis du fortsætter med at bruge Tjenesten efter sådanne ændringer/supplementer til disse Vilkår, accepterer du samtidigt og uigenkaldelig ændringerne/supplementerne. Hvis du ikke kan acceptere de ændrede og/eller supplerede Vilkår, kan du ophøre din brug af Tjenesten i overensstemmelse med pkt. 11 og slette din brugerprofil, hvorefter du ikke længere vil kunne bruge Tjenesten.
11.2
Skulle det vise sig, at en eller flere bestemmelser i disse Vilkår er eller bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden eller retskraften af de øvrige bestemmelser heri, som således stadig vil være fuldt ud gældende. Festivus vil i et sådant tilfælde erstatte den ugyldige bestemmelse (eller de ugyldige bestemmelser) med en gyldig, som i videst muligt omfang forfølger formålet og retstillingen ifølge den ugyldige bestemmelse (de ugyldige bestemmelser).
11.3
Festivus er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse Vilkår til tredjemand og vil i så fald underrette dig herom.
11.4
Disse Vilkår og enhver brug af Tjenesten er underlagt dansk ret.
11.5
Enhver tvist mellem dig og Festivus vedrørende disse Vilkår, Tjenesten og/eller Hjemmesiden, såvel som enhver aftale, der er associeret til disse Vilkår, Tjenesten og/eller Hjemmesiden eller et resultat deraf, såvel som enhver sag, der udspringer af samme, skal afgøres ved de almindelige danske domstole.
11.6
Hvis du har nogen klager i relation til Tjenesten, kan Festivus kontaktes ved brug af nedenstående kontaktoplysninger.